Γριφομπότ Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο

Το «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο» είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που από το 2013 προωθεί τη φιλοσοφία της αειφορίας το σχολείο. Η ανάπτυξη του προγράμματος ήταν επακόλουθο της εμπειρίας που είχε αναπτυχθεί στην ΕΛΛΕΤ από το 2010, μετά το 1ο Διεθνές Συμπόσιο για το Αειφόρο Σχολείο και την τριετή εφαρμογή του προγράμματος «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου». Με βασική φιλοσοφία «Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε» η ΕΛΛΕΤ προσκαλεί εκπαιδευτικούς και μαθητές να συνεργαστούν ενεργά για την μετεξέλιξη του σχολείου σε έναν οργανισμό μάθησης ο οποίος υιοθετεί πρακτικές που θα βοηθήσουν αμφότερους στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα.

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη είναι ένας σύνθετος όρος που προτείνει όχι μόνο την προσθήκη εννοιών αειφορίας σε ορισμένα μέρη του προγράμματος σπουδών, αλλά μια αλλαγή στον τρόπο που βλέπουμε την εκπαίδευση και τη μάθηση. Αειφόρο σχολείο νοείται το σχολείο το οποίο μέσω της οργάνωσης, της λειτουργίας και υπόστασής του, μπορεί να αποτελέσει μοντέλο καλής πρακτικής για τους μαθητές και την κοινωνία, να παρέχει γνώσεις και να καλλιεργεί δεξιότητες στους μαθητές, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας ικανά να αντιμετωπίζουν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα και να συν-διαμορφώνουν το μέλλον με όρους περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας.

Ένα αειφόρο σχολείο υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση. Μια προσέγγιση που εκτείνεται πέρα από το πρόγραμμα σπουδών και καλύπτει ολόκληρο τον προγραμματισμό, τη λειτουργία και τη διαχείριση της σχολικής μονάδας. Οι πολιτικές αειφορίας του σχολείου μπορούν να ενισχύσουν όσα διδάσκονται για την αειφορία στην τάξη, να βελτιώσουν το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου και να ενισχύσουν τις σχέσεις με τη γύρω κοινότητα. Κάθε Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο προετοιμάζει τους νέους για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής μέσω της διδασκαλίας και των καθημερινών πρακτικών του.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισαγωγή της αειφορίας στο σχολείο οργανώνεται γύρω από οκτώ πυλώνες:

  • 1ος Πυλώνας: Δημοκρατία και συμμετοχή
  • 2ος Πυλώνας: Προαγωγή Μάθησης
  • 3ος Πυλώνας: Προαγωγή τεχνών και πολιτισμού
  • 4ος Πυλώνας: Αειφορικό κτίριο και αυλή
  • 5ος Πυλώνας: Εξοικονόμηση ενέργειας / πολιτική μετακινήσεων
  • 6ος Πυλώνας: Εξοικονόμηση πόρων/ νερό και απορρίμματα
  • 7ος Πυλώνας: Προαγωγή υγείας στο σχολείο
  • 8ος Πυλώνας: Από την τοπική στην πλανητική κλίμακα

Σημαντικός στόχος είναι ο εφοδιασμός των μαθητών με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίζουν προβλήματα και να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις που σχετίζονται με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα ως μελλοντικοί υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://aeiforosxoleio.wixsite.com/website

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.